Aktuality

Ohlédnutí za rokem 2017 – nemocnice & zdravotnictví

Shrnutí změn, které se udály v roce 2017 ve zdravotnictví se zaměřením na nemocnice.

Zákon o univerzitních nemocnicích

V březnu roku 2017 vláda předložila návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který pojednával o vytvoření nové formy nemocnic: „univerzitní nemocnice“. Cílem zákona bylo zakotvit spolupráci univerzitní nemocnice a vysoké školy, jejíž zástupci by se měli podílet na řízení nemocnice. Na tuto formu se mělo přeměnit 10 fakultních nemocnic, kdy některé z nich jsou dlouhodobě ztrátové, a zákon měl přispět k jejich efektivnějšímu, operativnějšímu a transparentnějšímu řízení.

Přístup k novele zákona byl odmítavý. Nakonec bylo projednávání novely přerušeno a ukončeno s koncem volebního období. [1]

Vzdělávání lékařů a nelékařů

V roce 2017 proběhly novely zákonů o vzdělávání lékařů (zákon č. 95/2004 Sb.) a o vzdělávání nelékařů (zákon č. 96/2004 Sb.).

Novela zákona o vzdělávání lékařů upravuje zejména specializační vzdělávání. Snížil se počet specializačních oborů na 43 a jsou nyní uvedené přímo v zákoně. Délka vzdělávání v základním kmeni je prodloužena na 30 měsíců a je umožněno souběžné studium ve dvou specializačních oborech, které náleží ke stejnému kmeni. Součástí novely je i zrušení samostatného specializačního oboru praktického lékařství pro děti i dorost. I když v průběhu roku podali poslanci návrh na opětovné zařazení tohoto oboru, vláda s tímto návrhem vyslovila nesouhlas a návrh nebyl schválen.

Novelizace zákona o vzdělávání nelékařů se zaměřila zejména na úpravu vzdělávání všeobecných sester, ale ve svém důsledku má vliv na všechna nelékařská zdravotnická povolání. K získání odborné způsobilosti v oboru všeobecná sestra se nově uplatňuje také model 4+1, tzn. studium na střední zdravotnické škole + minimálně jeden rok na vyšší zdravotnické škole. Některé poznatky z praxe ukazují, že uchazeči jsou často přijímáni do 2. ročníku vyšší zdravotnické školy,[2] a model je tak spíše „4+2 nebo 4+2,5“.

Novela dále zrušila kreditní systém k ověřování celoživotního vzdělávání (CŽV) a získávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. K získání odborné či specializační způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu postačuje pouze studium v daném oboru, které je specifikováno zákonem. Celoživotní vzdělávání je stále pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky povinné.[3] Zákon ovšem nestanovuje žádné obecné nástroje kontroly tohoto vzdělávání. Celoživotní vzdělávání by mělo probíhat v koordinaci zdravotnického pracovníka společně s jeho zaměstnavatelem (poskytovatelem zdravotních služeb). MZ na svých webových stránkách uvádí následující informace: Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.[4]

Nově je také schválený postup při přerušení výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, který musí před opětovným výkonem povolání absolvovat doškolení u poskytovatele zdravotních služeb v minimální délce 60 pracovních dnů. Novelou bylo schváleno i často kritizované nelékařské povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny. Již nyní je Senátem projednávána novela, která tyto nelékařská povolání ruší. Novela o nelékařských zdravotnických povoláních také změnila podmínky získávání způsobilosti i u dalších nelékařských povoláních.

Nová evropská nařízení pro oblast zdravotnických prostředků

V roce 2017 byla také schválena nová evropská nařízení pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Dne 5. května 2017 byla uveřejněna v Úředním věstníku EU nařízení pod č. 745/2017 a č. 746/2017. Použitelnost nařízení nastane pro většinu ustanovení 26. května 2020, resp. 2022 u nařízení č. 746/2017, které se vztahuje na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Vydáním předmětných nařízení byl završen legislativní maraton, který u zdravotnických prostředků započal v roce 2008, resp. 2010. Podstatným faktem je skutečnost, že právní úprava na úrovni EU není v podobě směrnic, ale ve formě nařízení. Tato změna má zásadní důsledky – na rozdíl od směrnic mají nařízení Evropské unie přímý účinek. To znamená, že se nemusejí dále implementovat do právních řádů členských států Evropské unie a jsou obecně závazná, aniž by je bylo třeba schvalovat či přijímat národními zákonodárnými sbory. To ale neznamená, že nemůžeme očekávat změny v naší národní legislativě. Zákon o zdravotnických prostředcích a jeho prováděcí předpisy jistě doznají zásadních změn tak, aby novým nařízením vyhovovaly a dále je konkretizovaly do reálií ČR. Jako příklad lze uvést nutnost zakotvení pravidel pro rozdělení působnosti a pravomocí mezi Ministerstvem zdravotnictví a SÚKL.

Úhrady „poukazových“ zdravotnických prostředků a Ústavní soud

Rok 2017 v oblasti zdravotnických prostředků se nesl ve znamení zásadních změn, ke kterým přispěl též Ústavní soud se svými klíčovými rozhodnutími. Ústavní soud nejdříve v červnu 2017 vydal nález ve věci Pl. ÚS 3/15 týkající se současného systému úhrad zdravotnických prostředků. Učinil tak na základě návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v části „v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení, cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu…“ a dále na zrušení symbolů „A“„B“ části C Přílohy č. 3 citovaného zákona. Pro mnohé, kteří kdy měli tu „čest“ se účastnit procesu zařazování zdravotnických prostředků do tzv. Číselníků zdravotnických prostředků vedených zdravotními pojišťovnami, není zřejmě nikterak překvapující, že Ústavní soud výše uvedená ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění shledal protiústavními a s platností ke dni 31. prosince 2018 je zrušil. V tuto chvíli se tedy nacházíme v určitém mezidobí „očekávání“ na novou právní úpravu úhrad zdravotnických prostředků, kterou v současné době připravuje Ministerstvo zdravotnictví.

Za další klíčový nález Ústavního soudu lze označit rozhodnutí ve věci I. ÚS 740/15, ve kterém Ústavní soud zjednodušeně řečeno označil postup zdravotních pojišťoven ve věcech tzv. Číselníků zdravotnických prostředků za rozhodnutí v širším, ústavněprávním smyslu. V té souvislosti zároveň Ústavní soud konstatoval, že proti takovému rozhodnutí – v daném případě postupu VZP ČR, kterým plošně snížila úhradu některých zdravotnických prostředků zařazených v tzv. Číselníku zdravotnických prostředků, musí existovat ústavně zaručené právo na soudní ochranu. Jinými slovy postup zdravotních pojišťoven ve věci tzv. Číselníků zdravotnických prostředků je soudně přezkoumatelný.

GDPR – blíže se datum účinnosti nařízení EU o ochraně osobních údajů

S přibližujícím se datem účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (v angličtině nazývané General data protection regulation – „GDPR“), které je stanoveno na 25. května 2018, se v průběhu roku 2017 začalo více diskutovat o novinkách, které toto nařízení přináší, a o tom, jakým způsobem je implementovat u účastníků, kterých se nařízení týká.

GDPR přináší poměrně převratné změny v oblasti ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že se jedná o nařízení EU, které je přímo účinné, není jej třeba dále implementovat do české legislativy prostřednictvím zákonů (jako je tomu v případě evropských směrnic). Změny, které přináší GDPR, zřejmě nejvíce pocítí poskytovatelé zdravotních služeb (ať už jsou to lékaři, menší ambulance, či nemocnice), kteří v rámci poskytování zdravotní péče zpracovávají citlivé osobní údaje pacientů (tj. informace o zdravotním stavu pacientů v rámci zdravotnické dokumentace).

Registr smluv

V červenci nabylo účinnosti ustanovení zákona o registru smluv, které uvádí, že smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Této skutečnosti se obávali zejména nemocnice, které argumentovali tím, že v případě dodávky materiálu, který není na skladě pro pacienta v ohrožení života, nelze zajistit okamžité uveřejnění smlouvy a porušovali by tak zákon. V opačném případě, kdy by se čekalo nejprve na uveřejnění smlouvy, by mohlo dojít k ohrožení života pacienta.

V srpnu roku 2017 tedy došlo k úpravě zákona o registru smluv a nově byl zařazen § 6 odst. 3, který uvádí, že smlouvy na léčiva a zdravotnické prostředky nabývají účinnosti nezávisle na uveřejnění v registru smluv.

EET

V průběhu roku 2017 dále postupoval náběh druhé etapy elektronické evidence tržeb, kdy se v březnu připojili kategorie maloobchod a velkoobchod. Od 1. března 2018 se měli k elektronické evidenci tržeb připojit i lékaři a další, ovšem dne 15. 12. 2017 Ústavní soud (ÚS) nálezem Pl. ÚS 26/16 náběh 3. a 4. etapy zrušil. Třetí a čtvrtá etapa EET není podle nálezu sama o sobě protiústavní, ale může začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení. Jako celek zákon o EET u Ústavního soudu obstál a dál platí. Vláda v souvislosti s verdiktem ÚS připraví urychleně novelu zákona, pokud ale nebude do 28. února 2018 nový zákon přijat, není třeba EET od 1. 3. 2018 v lékařských ordinacích zavádět. Náběh třetí a čtvrté etapy EET se tedy odsunul a není jisté, kdy bude povinnost evidovat tržby v lékařských ordinacích zavedena.

Současně byla v prosinci 2017 Senátem schválena novela zákona o EET, která by měla z evidence tržeb vyloučit tržby

  1. poskytovatelů sociálních služeb,
  2. zdravotnických zařízení poskytující ambulantní péči, vyjma zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči v oborech klinická stomatologie, ortodoncie, dentální hygienista, v zařízeních reprodukční medicíny a zařízeních lékárenské péče,
  3. zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou péči, vyjma zařízení lékárenské péče.

Návrh této novely byl předán Poslanecké sněmovně k projednání. Další osud EET ve zdravotnictví je zatím neznámý.

eRecept

Od 1. ledna 2018 začal fungovat eRecept, který byl do té doby nepovinný, i když v průběhu prosince 2017 navrhovala část poslanců a senátorů kritizovaný systém opět odložit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také předložil novelu zákona, která by měla garantovat první rok bez pokut. Očekává se, že novela bude schválena v průběhu února 2018. Na konci roku 2017 bylo v systému registrováno 37 199 lékařů a asi 8 000 lékařů čeká na vyřízení žádosti.[5] Celkem v ČR působí kolem 53 000 lékařů, tzn. že cca 8 000 lékařů o přístupové údaje zatím nepožádalo. Nebyl dodržen ani termín, který sliboval SÚKL, že lékaři, kteří podali žádosti do 26. 11., obdrží přístupové údaje do konce roku 2017. Nicméně žádosti čekají na ověření České lékařské komory a rychlost tohoto ověřování nemůže SÚKL ovlivnit.

K 2. 1. 2018 15:00 bylo předepsáno téměř 146 000 elektronických receptů a pacienti si své léky vyzvedli ve více než 89 000 případech.[6] Pacient může dostat recept na papírové průvodce, ale i dálkově prostřednicím e-mailu, mobilní aplikace i SMS. eRecept ve formě SMS protazím bohužel nefunguje.

Systéme eRecept je konstruován tak, aby zvládl ročně zpracovat 130 milionů receptů. Přitom v současné době se ročné předepíše cca 70 milionů receptů. Odhaduje se, že systém byl mohl eliminovat předpisy až 450 000 falešných receptů ročně a zastánci eReceptu tvrdí, že ušetří až 400 milionů korun,[7] nicméně SÚKL na 2. schůzi Výboru pro zdravotnictví sdělil, že celková ušetřená částka bude zřejmě nižší.

Ing. Barbora Uzdařová, konzultant ve společnosti re-medical s.r.o.
Mgr. Karolína Kroupová, právník ve společnost re-medical s.r.o.

[1] http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1054&CT1=0

[2] http://www.osetrovatelstvi.info/prakticka-sestra-na-vos-41-nebo-42/

[3] §53 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

[4] https://www.mzcr.cz/obsah/registr-zdravotnickych-pracovniku_929_3.html

[5] http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lekari-zacali-vydavat-erecepty-cast-ceka-na-prihlasovaci-udaje/1568184

[6] http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lekari-zacali-vydavat-erecepty-cast-ceka-na-prihlasovaci-udaje/1568184

[7] http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prvni-rok-ereceptu-bude-bez-pokut-pribude-lekovy-zaznam/1567484

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin