Aktuality

Další krok v elektronizaci českého zdravotnictví: Lékový záznam

Dne 18. října 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů zcela zásadní novela zákona o léčivech, která zavádí tzv. lékový záznam. Ten by měl obsahovat veškeré informace o předepsaných a vydaných lécích konkrétnímu pacientovi, které budou uložené v centrálním úložišti elektronických receptů. Přestože novela nabyla účinnosti již 1. prosince 2019, lidé se s lékovým záznamem v praxi potkají až od 1. června 2020, kdy vyprší přechodné období, které slouží odborné (zejm. lékaři a lékárny) i laické (pacienti) veřejnosti k seznámení se s novým systémem.

Účelem lékového záznamu je umožnit ošetřujícím zdravotníkům (tj. předepisujícím lékařům, lékárníkům, klinickým farmaceutům a zdravotnické záchranné službě) nahlížet do údajů o lécích užívaných jednotlivými pacienty, a tím zkvalitnit poskytovanou zdravotní péči – zejm. pak předepisování a výdej léčivých přípravků. Díky lékovému záznamu tak získají lékaři kompletní přehled o lécích, které pacient užívá, a zároveň lékárníci budou moci kontrolovat kombinace s jinými léky. To by mělo vést k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků či jejich duplicitního užívání, což zajistí vyšší míru bezpečí pro pacienty. Z dostupných dat totiž vyplývá, že v důsledku nežádoucích účinků léků dochází až k 200 úmrtí ročně.

Souhlas pacientů s nahlížením do lékového záznamu

Novela zákona o léčivech automaticky presumuje souhlas pacienta s nahlížením do údajů obsažených v lékovém záznamu. Pokud si však pacient nepřeje sdílení těchto informací, může s tím kdykoliv bezplatně vyslovit nesouhlas. Nesouhlas se sdílením informací může každý pacient za sebe (nebo za své děti, u nichž je zákonným zástupcem) projevit buď elektronicky na adrese: https://pacient.erecept.sukl.cz, zasláním listinného formuláře s úředně ověřeným podpisem na adresu Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo též prostřednictvím své datové schránky. Nesouhlas s nahlížením do údajů v lékovém záznamu lze udělit „en bloc“, tedy pro všechny ošetřující lékaře, farmaceuty a klinické farmaceuty, nebo ho lze udělit zvlášť pro jednotlivé kategorie zdravotníků.  Pokud pacient neprojeví výslovný nesouhlas, budou od 1. června 2020 ošetřující lékaři, lékárníci, kliničtí farmaceuti a lékaři zdravotnické záchranné služby moci nahlížet do lékového záznamu ve chvíli, kdy budou pacientovi poskytovat zdravotní službu. V této souvislosti už pouze doplňujeme, že souhlas s nahlížením do lékového záznamu pacienta je nicméně vždy předpokládán v případě zdravotnické záchranné služby.

Zabezpečení systému lékového záznamu

Při sdílení takto citlivých soukromých údajů je nutné pamatovat na ochranu osobních údajů. Ministr zdravotnictví sdělil, že součástí lékového záznamu jsou technická a administrativní opatření, které by měla zajistit, že se záznam nedostane k nepovolaným osobám. Nahlížet do lékového záznamu bude dovoleno pouze lékaři, u něhož je možné prokázat, že pacientovi poskytuje zdravotní služby,“ doplnil ministr k tomu, jak bude systém zabezpečen.

V rozhovoru pro ČRo Plus, Mgr. Josef Prokeš místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), nabídl pohled na lékový záznam ze strany ÚOOÚ, kdy potvrdil, že systém je chráněn proti zneužití. Ale jelikož je nutné tyto údaje trvale zabezpečovat, součástí úkolů pro provozovatele a správce systému lékového záznamu je povinnost pravidelně vyhodnocovat rizika související s ochranou osobních údajů pacientů. Zároveň místopředseda ÚOOÚ doplnil, že úřad je připraven řešit případné stížnosti týkající se lékového záznamu a dohlížet na to, jak je záznam implementován a provozován v praxi.

Elena Matěvosova

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin